Οδηγός εφαρμογής του προγράμματος επιδότησης των ΠΕΠ μέσω ΕΣΠΑ για τις ΜΜΕ

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013 10:44

Προκηρύχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013 η δράσης, για την επιδότηση Μικρομεσαίων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες, υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου – Υπηρεσιών.
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων δαπάνες για:
• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός
• Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)
• Υπολογιστές και προγράμματα
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
• Δικαιώματα τεχνογνωσίας
• Λογισμικό
• Προβολή – Προώθηση – Διαφήμιση
• Αμοιβές Συμβούλων
... και επίσης
• Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες & υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (με ποσοστό ενίσχυσης 25%)
Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:
• από 30.000 έως 300.000 € για τον τομέα Μεταποίησης
• από 20.000 έως 300.000 για τον τομέα Τουρισμού
• από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες
Το ποσοστό επιδότησης, κυμαίνεται από 40% έως 60%, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.
Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει από 25 Φεβρουαρίου έως και 25 Απριλίου 2013.
Σημαντικά στοιχεία του προγράμματος:
• Χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100% της δημόσιας επιχορήγησης.
• Δεν απαιτείται εκ των προτέρων τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής
• Το ύψος του προϋπολογισμού της επένδυσης, δεν είναι εξαρτημένο από τον κύκλο εργασιών (τζίρο) της επιχείρησης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
α) Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
β) Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
γ) Θεματική Ενότητα «Εμπόριο» - «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα.
Δεν εντάσσονται οι κλάδοι του Λιανικού Εμπορίου, της Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων και των Υπηρεσιών Εστίασης
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ως επέκταση οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, ομαδοποιούνται από τις ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Αναλυτικότερα δείτε εδώ τους πίνακες με τους επιλέξιμους προς ενίσχυση ΚΑΔ και την προτεραιότητα τους ανα Περιφέρεια.

Δικαούχοι
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2. νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης».
Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:

-να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ
-να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
-να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης ή για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις να δεσμεύονται να διαθέσουν τον δηλούμενο ΚΑΔ τους.
-να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελληνική επικράτεια, ή να προτίθεται να εγκατασταθούν στην ελληνική επικράτεια (για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις)
-να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008
-να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
-να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
-να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ' αρχής από το Πρόγραμμα. Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα και θα πληρούν τον παρόντα όρο στην ολοκλήρωση του έργου τους.
-να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) (Παράρτημα V του παρόντος Οδηγού)
-να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
-να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
-να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
-να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
-να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
-να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
-για τις νέες και υπο σύσταση επιχειρήσεις, εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α..

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:
i) Από 30.000€ έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
ii) Από 20.000€ έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
iii) Από 20.000€ έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες»

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω Θεματικές Ενότητες μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.

Ποσοστό Επιδότησης
Το συνολικό ποσοστό Επιδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης:
Περιφέρεια
Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 50% 60%
Κ. Μακεδονία 40% 50%
Δ. Μακεδονία 40% 50%
Ήπειρος 50% 60%
Στερεά Ελλάδα 40% 50%
Θεσσαλία 40% 50%
Ιόνια 40% 50%
Δ. Ελλάδα 50% 60%
Β. Αιγαίο 40% 50%
Ν. Αιγαίο 40% 50%
Κρήτη 40% 50%
Αττική 40% 50%
Πελοπόννησος 40% 50%

Για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου και Αττικής ισχύουν οι προϋποθέσεις του Κανονισμού De minimis, ενώ για τις υπόλοιπες περιφέρειες του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού - ΚΑΝ (ΕΚ) 800/2008.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει διαθέσειμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) ύψους 456 εκατ. ευρώ.Το 70 – 85 % των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15 – 30 % νέες.

Επιλέξιμες Ενέργειες & Δαπάνες - Ποσόστοση επί του επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
o Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, σε ποσοστό έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού (ανάλογα με την θεματική ενότητα)
o Μηχανήματα και Εξοπλισμός
o Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, έως 15.000€ (ανάλογα με την θεματική ενότητα)
o Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
o Δικαιώματα Τεχνογνωσίας, σε ποσοστό έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού
o Λογισμικό, έως 30.000€ (ανάλογα με την θεματική ενότητα)
o Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, έως 6.000€
o Προβολή - Προώθηση, έως 30.000€ (ανάλογα με την θεματική ενότητα)
o Αμοιβές Συμβούλων, έως 10.000€
o Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις, σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

*Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών για τις δαπάνες που υπάγονται στον Κανονισμό De minimis(Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) ξεκινά με την Προκύρηξη του Προγράμματος, για τις δαπάνες που υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Λοιπές Περιφέρειες και Λειτουργικές Δαπάνες) ξεκινά με την Ηλεκτροντική Υποβολή της πρότασης στο Πρόγραμμα.

Ιδία Συμμετοχή
Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Καταβολή Επιχορήγησης
o Η καταβολή της δημόσιας επιχορήσγησης γίνεται σε μία ή δυο δόσεις με αντίστοιχη υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μετά απο επιτόπια πιστοποίηση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρησης (Ε.Φ.Δ.)
o Παρέχετε η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης, μετά την υπογραφή της σχετικής συμβασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη προκαταβολής αποτελεί η κατάθεση στον Ε.Φ.Δ. τουλάχιστον ισόποσης με το ποσό της προκαταβολής εγγυητικής επιστολής απο τράπεζα.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης μεταξύ του Ε.Φ.Δ. και του δικαιούχου της ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/06/2015.

Υποβολή Προτάσεων
Η υποβολή προτάσεων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑθα διαρκέσει από 25/2/2013 έως 25/4/2013.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=475

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ΟΓΑ 2014 »

Holidays in Corfu

Αναζήτηση

Η έρευνα λειτουργεί σε λέξεις 4 γραμμάτων και άνω, εάν επιθυμείτε κάποια συντόμευση (πχ ΕΟΤ), γράψτε μια από τις λέξεις ολόκληρη (πχ οργανισμός).

Τελευταία Δελτία Τύπου

Στοιχεία Ομοσπονδίας

 

 Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας

Ιακώβου Πολυλά & Ντίνου Θεοτόκη 2Α
49100 Κέρκυρα
Τηλ. 2661026133 Fax. 2661023403
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.