Νέος νόμος για τα ασφαλιστικά

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017 13:57

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 137Α –  του νέου νόμου 4488/2017, που εισάγει ασφαλιστικές και εργασιακές μεταρρυθμίσεις, επιχειρούμε μία πρώτη προσέγγιση των διατάξεών του και των υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις μας, όπου αυτές συνεπάγονται.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σημαντικότερες κατ’ άρθρο αλλαγές που περιέχει ο νέος νόμος, είναι οι ακόλουθες: 

Άρθρο 11

Εισάγεται δικαίωμα προαιρετικής αυξημένης καταβολής εισφορών σε σχέση με τις τρέχουσες του ν. 4387/2016, σε όσους ασφαλισμένους το επιθυμούν και το επιδιώκουν. 

Θεωρούμε αυτονόητο ότι, αυτή η αυξημένη καταβολή θα οδηγήσει αυτόματα τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους σε άμεσα, ξεκάθαρα και σαφή πλεονεκτήματα, τα οποία θα ανταποκρίνονται τόσο σε βελτιωμένη ποσοτικά σύνταξη, όσο και σε ποιοτική αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας. 

Περαιτέρω, στην εισαγόμενη διάταξη γίνεται αναφορά στο άρθρο 98 ν. 4387/2016, που προβλέπει έκπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές των επιστημόνων για το διάστημα 2017-2020.  Οι εκπτώσεις αυτές πρέπει, για λόγους ισότητας, να ισχύσουν, μέσω των εγκυκλίων που θα εκδοθούν για την εφαρμογή του νόμου, όχι μόνο για τους επιστήμονες αλλά και για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, άρα και για τους επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων.

Εννοείται ότι παραμένει στην προμετωπίδα των επιδιώξεών μας η πρόταση που έχουμε υποβάλλει κατά το παρελθόν, ώστε η καταβολή των ασφαλιστικών μας εισφορών να ακολουθεί χρονικά την εποχικότητα της λειτουργίας μας, με αντίστοιχες καταβολές στην αντίστοιχη περίοδο.  Η υλοποίηση της πρότασής μας θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις μας να αντιμετωπίσουν τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό και την γενικότερη κρίση της οικονομίας, βοηθώντας τις ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις μεγάλες απαιτήσεις που έχει από τον κλάδο του τουρισμού η χώρα γενικότερα.

Άρθρο 15

Με το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπονται τα του συμψηφισμού και της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον ΕΦΚΑ.  Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους είτε να εισπράξουν τα επιστρεφόμενα ποσά (μετά τον συμψηφισμό με οφειλόμενα ποσά) είτε να αφήσουν τα χρήματα ως «πιστωτικό υπόλοιπο» προκειμένου αυτό να συμψηφιστεί με μελλοντικές εισφορές. 

Η διάταξη είναι θετική αλλά αυτό που δεν προβλέπεται είναι τι γίνεται με τις εισφορές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως πριν τον ΕΦΚΑ.  Ωστόσο, το συγκεκριμένο άρθρο κατά ένα μέρος έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 34 ν. 4387/2016, στις περιπτώσεις που καταβλήθηκαν εισφορές χωρίς ασφαλιστέα ιδιότητα.  Το ορθό είναι να δοθεί η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να δηλώσει εγγράφως, εάν το επιθυμεί, ότι ο χρόνος αυτός είναι ισχυρός και να μην επιστρέφονται οι εισφορές.

Άρθρο 18

Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού αναφέρονται στην δυνατότητα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) να έχει απευθείας πρόσβαση στο Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών. 

Εννοείται ότι, σε κάθε περίπτωση, πρέπει οι διαδικασίες είσπραξης των οφειλών από το ΚΕΑΟ, να διασφαλίζουν την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση των οφειλετών, πριν την λήψη οποιωνδήποτε μέτρων κατάσχεσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης.

Άρθρο 20

Με τις συγκεκριμένες διατάξεις, αποδεσμεύεται η ασφάλιση από την «ιδιότητα» του μηχανικού και του δικηγόρου και μεταφέρεται στο «επάγγελμα».  Καλώς γίνεται αυτό, καθώς διορθώνεται μια αδικία του νόμου για τις συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Πλέον, οι μηχανικοί και οι δικηγόροι θα έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μόνο από την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στις Δ.Ο.Υ. και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί.  Πέραν αυτών –και αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλους τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες- ο υπολογισμός και η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εισόδημα του τρέχοντος έτους, έστω με χρονική καθυστέρηση, αντί του υπολογισμού αυτών επί προηγούμενων ετών, που συνήθως δεν συμβαδίζουν με την μεταβαλλόμενη οικονομική κατάσταση του ασφαλισμένου. 

Άρθρο 31

Κατά τη διενέργεια ελέγχου της επιχείρησης από το ΣΕΠΕ, οι ευρισκόμενοι στο χώρο εργασίας υποχρεούνται να δείχνουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας έγγραφο, εφόσον τους ζητηθεί από τους Επιθεωρητές Εργασίας.  Παράλληλα, προβλέπονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον εργοδότη ή οποιονδήποτε τρίτο αρνείται την είσοδο και πρόσβαση ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία. 

Η βασική διαφορά σε σχέση με το προϋφιστάμενο πλαίσιο είναι ότι πλέον, για τα ελεγκτικά όργανα, έχει την ίδια βαρύτητα και αντιμετώπιση η παρεμπόδιση του ελέγχου ή η άρνηση παροχής πληροφοριών, είτε αυτή προέρχεται μόνο από τον εργοδότη (όπως ίσχυε μέχρι τώρα) είτε  από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στην επιχείρηση.

Άρθρο 33

Με το συγκεκριμένο άρθρο εισάγονται νέες διατάξεις ως προς το διοικητικό μέτρο της προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

  1. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι 3 ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τουλάχιστον 3 πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας και οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε 3 διενεργούμενους ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες και σε χρονικό 2 ετών.
  2. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης από 4 μέχρι 5 ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τουλάχιστον 4 πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας και οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε 4 διενεργούμενους ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες και σε χρονικό διάστημα 2 ετών.
  3. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι 3 ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τουλάχιστον 2 πράξεις επιβολής προστίμου για αδήλωτη εργασία και οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε 2 διενεργούμενους ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες και σε χρονικό διάστημα 2 ετών.

Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται µε αιτιολογημένη πράξη του ΣΕΠΕ και οι παραβάσεις «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας καθορίζονται από την εν ισχύ Υπουργική Απόφαση 2063/Δ1632/3-2-2011.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Εργασίας, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του ΣΕΠΕ, μπορεί να επιβάλλει στον εργοδότη προσωρινή διακοπή για διάστημα μεγαλύτερο από 5 ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης.  Η εκτέλεση της διοικητικής κύρωσης της προσωρινής ή οριστικής διακοπής γίνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

Εμείς, ως Συνομοσπονδία, έχουμε την άποψη ότι, το κλείσιμο της επιχείρησης, σε περίπτωση διαπίστωσης παρανομιών, θα πρέπει να συνιστά ακραίο μέτρο και να αφορά διαβαθμισμένα και αναλόγως πρόθεσης, τους εργοδότες, καθώς η μαζική εφαρμογή του μπορεί να οδηγήσει σε κλείσιμο χιλιάδες επιχειρήσεις, που δεν βρίσκονται στην «μαύρη» ζώνη της αδήλωτης απασχόλησης και να χαθούν αντίστοιχα και οι δηλωμένες θέσεις εργασίας που αυτές παρέχουν.  Για όλες δε ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, θα πρέπει εντέλει να ισχύει, τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών, η δεύτερη ευκαιρία.  Σκοπός του πλαισίου για την αδήλωτη εργασία αλλά και γενικότερα για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας δεν πρέπει να είναι το αναφανδόν κλείσιμο των παράνομων επιχειρήσεων αλλά η εισαγωγή τους στην νόμιμη και διαφανή οικονομία.

Άρθρο 34

Εισάγεται νέα διάταξη που προβλέπει ποινές για τον εργοδότη που παραβιάζει την πράξη ή την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία του έχει επιβληθεί ως διοικητική κύρωση για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Το άρθρο, συμπληρώνει σχετική διάταξη του ν. 3996/2011, η οποία προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 900 € ή και τις δύο αυτές ποινές.

Άρθρο 35

Η διάταξη αναφέρεται στις διαδικασίες ελέγχου όχι από το ΣΕΠΕ αλλά από την Οικονομική Αστυνομία και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων σε περιπτώσεις αδήλωτων εργαζομένων. 

Μέχρι σήμερα η Επιθεώρηση Εργασίας, για να επιβάλλει το γνωστό πρόστιμο των 10.500 €, έπρεπε να διαπιστώσει η ίδια την παράβαση. 

Πλέον, μετά από την κοινοποίηση της έκθεσης της Οικονομικής Αστυνομίας ως προς την παράβαση, το ΣΕΠΕ θα προβαίνει χωρίς άλλες ενέργειες, στη επιβολή του προστίμου που προβλέπεται για τον αδήλωτο εργαζόμενο.

Άρθρο 36

Με την συγκεκριμένη ρύθμιση εισάγεται υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τις υπερωρίες πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους. 

Κατά βάση, θεσμοθετείται ένα ενοποιημένο σύστημα καταχώρισης όλων των σχετικών στοιχείων μεταβολής του ωραρίου των εργαζομένων στο «ΕΡΓΑΝΗ», σε πραγματικό χρόνο και πριν την πραγματοποίηση της μεταβολής.

Σε ότι αφορά  την συγκεκριμένη υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν ηλεκτρονικά και εκ των προτέρων, την υπερεργασία και τις υπερωρίες στο «ΕΡΓΑΝΗ», εκφράζουμε σοβαρές επιφυλάξεις.  Μέχρι τώρα, ο εργοδότης είχε την υποχρέωση να προβαίνει στην αναγγελία των νόμιμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε επόμενου μήνα, ενώ δεν προβλεπόταν καμία αναγγελία στο «ΕΡΓΑΝΗ» για τις υπερεργασίες, που υπενθυμίζουμε ότι ανήκουν στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. 

Η εκ των προτέρων γνωστοποίηση του συνόλου των υπερβάσεων του ωραρίου πριν αυτές γίνουν, θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που εξ’ αντικειμένου αντιμετωπίζουν μία κατάσταση ανάγκης, η οποία πρέπει να καλυφθεί άμεσα.  Δεδομένης δε και της πραγματικότητας ότι τις σχετικές αναγγελίες συνήθως πραγματοποιούν οι λογιστές που δεν είναι πάντοτε διαθέσιμοι και οι πολλοί από τους εργοδότες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, η πιθανότητα αβλεψίας, λάθους και ενδεχόμενης παράβασης υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας είναι εξαιρετικά αυξημένη, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει, σύμφωνα και με τις αντίστοιχες νέες διατάξεις του νόμου, στο κλείσιμο της επιχείρησης, χωρίς πρόθεση του εργοδότη.

Η κατάσταση επιτείνεται από το γεγονός ότι, μετά την ηλεκτρονική υποβολή, δεν προβλέπεται διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής διόρθωσης.  Συγκεκριμένα, σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης στο υποβληθέν έντυπο, ο εργοδότης εκτυπώνει το ηλεκτρονικά υποβληθέν έντυπο, συνοδεύοντας το με : α) γραπτή επιστολή με διευκρινίσεις ως προς την επιθυμητή διόρθωση και εφόσον είναι αναγκαίο, β) συμπληρωμένο έντυπο με τα ορθά στοιχεία και τα υποβάλλει με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία. 

Λαμβανομένων όλων αυτών υπόψη, η εισαγόμενη με το άρθρο εκ των προτέρων γνωστοποίηση είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε λάθη και σε επιβολή αχρείαστων προστίμων και κυρώσεων για την επιχείρηση χωρίς ουσιαστική υπαιτιότητά της και μάλιστα σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, εξέλιξη που μπορεί να πλήξει την ίδια την βιωσιμότητά της.

Μέχρι ωστόσο την έκδοση της προβλεπόμενης από το συγκεκριμένο άρθρο Υπουργικής Απόφασης, που θα καθορίσει την διαδικασία καταχώρησης και τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ισχύουν οι παλαιότερες διατάξεις. Το ειδικό βιβλίο υπερωριών συνεχίζει έως τότε να τηρείται κανονικά.

Άρθρο 38

Ο εργοδότης πλέον υποχρεούται να αναγγέλλει, µε ηλεκτρονική υποβολή στο «ΕΡΓΑΝΗ» την οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού, την καταγγελία ή την λήξη της σύμβασης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες από την αποχώρηση του μισθωτού ή την καταγγελία ή λύση αντίστοιχα. 

Η αναγγελία θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, µε την οποία τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του ή ότι καταγγέλλεται ή ότι έχει λήξει η σύμβασή του και αυτό θα αναγγελθεί στο «ΕΡΓΑΝΗ». 

Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, η σύμβαση θεωρείται ότι λύθηκε µε άτακτη καταγγελία του εργοδότη, δηλαδή θα οφείλει πλήρη αποζημίωση απόλυσης στον εργαζόμενο!

Από την διατύπωση του άρθρου και παρά τον τίτλο του που αναφέρεται μόνο στην οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού, είναι σαφές ότι η προθεσμία αναγγελίας των 4 εργάσιμων ημερών, ισχύει επίσης και για την καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου και την δήλωση λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Στα πρακτικά τώρα θέματα της νέας διάταξης, στην ηλεκτρονική υποβολή εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 5072/6/25-2-2013 και της αντίστοιχης ΥΑ 29502/85/1-9-2014 που την τροποποιεί, με την προϋπόθεση όμως ότι θα τηρηθούν οι ειδικές προθεσμίες που ορίζει ο νέος νόμος και όχι αυτές που αναφέρονται στις ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις.  Τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού) και Ε6 (καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου με ή χωρίς προειδοποίηση) που προβλέπονται στις ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις και η ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» είναι https://eservices.yeka.gr

Εννοείται βεβαίως ότι, σε περίπτωση που λείπουν οι υπογραφές του εργαζόμενου, όλες οι προβλεπόμενες επιδόσεις από το άρθρο πρέπει απαραιτήτως να γίνουν μόνο μέσω δικαστικού επιμελητή, διορισμένου στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο εργαζόμενος.  Η επίδοση γίνεται στον ίδιο τον εργαζόμενο ή στους συνοίκους του ή στον θυρωρό του κτιρίου που διαμένει ή θυροκολλείται σε αυτό.

Η ηλεκτρονική αναγγελία της έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή αντικαθιστά την υποβολή του εντύπου Ε5 στην οικειοθελή αποχώρηση και συνοδεύει το έντυπο Ε6 στην καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση.  Αυτονόητο είναι ότι πλέον κάθε εργοδότης θα πρέπει να ζητάει οπωσδήποτε από τον εργαζόμενό του τα απαραίτητα αποδεικτικά των στοιχείων της διεύθυνσης κατοικίας και επικοινωνίας του, καθώς και να τα ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Να σημειωθεί εδώ ότι, η διάταξη εισάγει αχρείαστο γραφειοκρατικό και χρονικό κόστος για τον εργοδότη οι ως άνω διαδικασίες, την στιγμή μάλιστα που ο εργαζόμενος μπορεί σήμερα να πληροφορηθεί ότι ώρα θέλει, από τις οικείες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αν ο εργοδότης είχε προβεί στην δήλωση οικειοθελούς αποχώρησής του ή όχι. 

Οι αδικαιολόγητες συνέπειες για τον εργοδότη επιτείνονται περαιτέρω, καθώς αν κάνει λάθος και δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων, δημιουργείται το παραπάνω αναφερόμενο τεκμήριο εναντίον του ότι είναι αυτός που κατήγγειλε την σύμβαση και όχι ο εργαζόμενος που αποχώρησε οικειοθελώς.  Τουλάχιστον, το Υπουργείο διόρθωσε την αρχικά προβλεπόμενη πολύ μικρή προθεσμία αναγγελίας των δύο ημερών σε τέσσερις.

 Άρθρα 39 - 40

Με την διάταξη αυτή προβλέπεται ως ποινή για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, ο αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις, προγράμματα ή συμμετοχή σε ενωσιακούς πόρους όταν, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών προ της λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:

-         Έχουν διαπιστωθεί 3 πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (πάντα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2063/Δ1632/3-2-2011), οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 3 διενεργηθέντες ελέγχους ή

-         Έχουν διαπιστωθεί 2 πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 2 διενεργηθέντες ελέγχους.

Εννοείται ότι, η διάταξη αυτή είναι υπερβολική όταν η κύρωση τίθεται σε εφαρμογή και παράγει τα αποτελέσματά της αποκλειστικά με διοικητική πράξη.  Εάν ο αποκλεισμένος επιχειρηματίας καταφύγει στα δικαστήρια και δικαιωθεί δικαστικά για τις παραβάσεις, τότε θα έχει ζημιωθεί άδικα και θα έχει αποστερηθεί αναίτια του δικαιώματός του να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις και να συμμετέχει σε προγράμματα, χωρίς να συνυπολογίζουμε τον αυτονόητο υποβιβασμό της φήμης της επιχείρησής του.

Τουλάχιστον, αποσαφηνίστηκε με τον νόμο ότι οι αναφερόμενες πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας αφορούν περιπτώσεις χρονικά διαχωρισμένης υποτροπής μετά από επανέλεγχο και όχι σωρευτικής τους διαπίστωσης σε έναν και μόνο έλεγχο.

Άρθρο 41

Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους µε αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής, όταν απασχολούνται εκτός της έδρας ή του παραρτήματος της επιχείρησης. 

Η συγκεκριμένη υποχρέωση θέλει προσοχή: Παρά το γεγονός ότι το ΣΕΠΕ μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει τον πίνακα προσωπικού από το «ΕΡΓΑΝΗ», ο εργοδότης δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης εφοδιασμού του εργαζόμενου με το ως άνω έγγραφο, ακόμη κι αν δεν διαπιστωθούν ουσιαστικές παραβάσεις (πχ τήρηση ωραρίου) κατά τον έλεγχο. 

Επειδή λοιπόν είναι πραγματικά κρίμα να επιβάλλονται πρόστιμα για τέτοιους λόγους που δεν άπτονται την νομιμότητας, απαιτείται προσοχή στις ειδικότητες που απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης με οποιαδήποτε σχέση.

Άρθρα 42 - 43

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις προβλέπουν την τυπική διαδικασία τήρησης πρακτικών για τις διαβουλεύσεις εργοδότη και εργαζομένων και την δυνατότητα των κοινωνικών εταίρων να συμφωνούν όρους και προϋποθέσεις για την ενημέρωση του προσωπικού των επιχειρήσεων.

Άρθρο 45

Με τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου άρθρου εισάγεται η παροχή στον εργαζόμενο ειδικής γονικής αδείας 10 εργασίμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 συμπληρωμένων ετών, όταν το παιδί πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό.

Άρθρο 46

Η προστασία έναντι της καταγγελίας της σχέσης εργασίας ισχύει πλέον και για τις εργαζόμενες που υιοθετούν παιδί ηλικίας έως 6 ετών, με χρονική αφετηρία την ανάληψη της ευθύνης του παιδιού από την οικογένεια, καθώς και για τις εργαζόμενες που χρησιμοποιούν την παρένθετη μητρότητα, είτε ως τεκμαιρόμενες μητέρες, με χρονική αφετηρία τη γέννηση του παιδιού, είτε ως κυοφορούσες γυναίκες. 

Με άλλα λόγια, επεκτείνεται η απαγόρευση απόλυσης εγκύων γυναικών και μητέρων και στις ως άνω κατηγορίες γυναικών, αναλόγως της περίπτωσης, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και για το χρονικό διάστημα 18 μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για την καταγγελία (όπως η κατάργηση της θέσης εργασίας).

Άρθρο 47

Το άρθρο προβλέπει την ταχεία εκδίκαση διαφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για άκυρη απόλυση, μισθούς υπερημερίας και καθυστερούμενους μισθούς.

Ειδικότερα, η συζήτηση επί των σχετικών αγωγών και των ένδικων μέσων προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεσή τους. Αν αναβληθεί η συζήτηση, αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημέρες. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 ημέρες από τη συζήτηση της αγωγής ή του ένδικου μέσου.

Αν και κανείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση για την επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών, εντούτοις, με τα υφιστάμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη, θα είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να τηρηθούν οι νέες νομοθετημένες προθεσμίες.

Άρθρα 48 – 49

Προβλέπονται γενικώς τα της δικαστικής επιδίωξης μισθών υπερημερίας και καθυστερούμενων αμοιβών από τον εργαζόμενο, ακόμα και μέσω έκδοσης διαταγής πληρωμής.

Εμείς παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην αρχή οι εργαζόμενοι να πληρώνονται στην ώρα τους, πλην όμως οι ίδιες οι εξελίξεις στην οικονομία και στην ζωή πολλές φορές μας ξεπερνούν.  Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει διαβάθμιση της τιμώρησης μιας επιχείρησης, ανάλογα με το εάν η μη καταβολή μισθών είναι σκόπιμη εκ μέρους του εργοδότη ή εάν είναι το τελευταίο μέτρο για να κρατήσει την επιχείρησή του ζωντανή.  Εννοείται ότι στην δεύτερη περίπτωση, επιπλέον κυρώσεις εναντίον του, απλά θα οδηγήσουν στο σίγουρο κλείσιμο της επιχείρησης και τους εργαζόμενούς του στην ανεργία.

Άρθρο 119

Με το άρθρο αυτό, δημιουργούνται Ηλεκτρονικές Βάσεις καταχώρισης

δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας, που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) και στις οποίες εντάσσονται τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας.

Κατά συνέπεια, στην νέα ηλεκτρονική βάση πρέπει να ενταχθούν και όλοι οι συνάδελφοι, που έχουν επιχειρήσεις επικινδυνότητας γ’ κατηγορίας στην σχετική κλίμακα και –εφόσον έχουν παρακολουθήσει τα γνωστά 10ωρα σεμινάρια- εκτελούν οι ίδιοι τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους.

 

Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν έχει άμεση εφαρμογή αφού, για την ενεργοποίησή της, πρέπει πρώτα να εκδοθεί ειδική Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει το περιεχόμενο και τα στοιχεία των ηλεκτρονικών βάσεων καταχώρισης δεδομένων.

Αναζήτηση

Η έρευνα λειτουργεί σε λέξεις 4 γραμμάτων και άνω, εάν επιθυμείτε κάποια συντόμευση (πχ ΕΟΤ), γράψτε μια από τις λέξεις ολόκληρη (πχ οργανισμός).

Τελευταία Άρθρα

Τελευταία Δελτία Τύπου

Στοιχεία Ομοσπονδίας

 

 Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας

Ιακώβου Πολυλά & Ντίνου Θεοτόκη 2Α
49100 Κέρκυρα
Τηλ. 2661026133 Fax. 2661023403
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.