Εγκρίθηκε απο την Αποκεντρωμένη η τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία ΧΥΤΥ στη Λευκίμμη

Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 14:01

Ανακοινώθηκε η απόφαση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη και την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, όσον αφορά τη λειτουργία ΧΥΤΥ στη Λευκίμμη.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου.

Η απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής:

.Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α) Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 7293/9-8-99 ΑΕΠΟ «Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στη
θέση Μισοραχιά, Δήμου Λευκιμμαίων, Νομού Κέρκυρας και των τροποποιήσεων της, δηλαδή την Τροποποίησης-
Ανανέωσης της με την αρ. πρωτ. 1411/22-7-2010 ΑΕΠΟ Γ.Γ.ΓΠΙΝ» και της με αρ. πρωτ.18097/14-09-2017 ΑΕΠΟ
Α.Δ.Π.Δ.Ε.ΙΟΝΙΟΥ, ως προς:
Ι. Στην ενότητα Α είδος και μέγεθος του έργου προστίθεται :
- εναπόθεσης δεμάτων υπολείμματος στο ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας που προκύπτουν από τη μονάδας
μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της Κέρκυρας που βρίσκεται στην ΟΕΔΑ Τεμπλονίου που περιγράφεται
στην αρ. πρωτ. 9453/2-6-16 Απόφαση μας με ΑΔΑ : 7ΡΓΡΟΡ1Φ-1ΗΑ εντός των κυττάρων της ‘Α φάσης του
ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας
ΙΙ. Στην ενότητα (Δ). «Τεχνικά έργα και μέτρα απορρύπανσης ή γενικότερα μέτρα που επιβάλλεται να
ληφθούν και όροι λειτουργίας για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης περιβάλλοντος»
προστίθενται οι παρακάτω όροι:
1. Στο χρόνο εναπόθεσης δεμάτων υπολείμματος ο φορέας είναι υποχρεωμένος να προβαίνει ανά
τρίμηνο σε δειγματοληψίες των υπόγειων υδάτων για παρακολούθησή τους. Τα δείγματα θα
αναλύονται από επιστημονικά εργαστήρια και τα αποτελέσματά τους θα κοινοποιούνται στις
αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση ΠΕΧΩ της ΠΙΝ) προκειμένου να διασφαλιστεί πιθανή ρύπανση των
υπογείων υδάτων.
2. Να γίνεται τακτικός έλεγχος των έργων διαχείρισης των ομβρίων, καθώς και καθαρισμός των έργων
από φερτά υλικά κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και άμεση επιδιόρθωση των έργων που έχουν
υποστεί φθορές.
3. Ο ΣΥΔΙΣΑ να εφαρμόσει εντατικά το πρόγραμμα ξεχωριστής συλλογής συσκευασιών στο πλαίσιο των
υφιστάμενων συμβάσεων συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, υπό την
εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), προκειμένου να καταστεί εφικτή η
μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων και εν γένει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (19 σχετ.).
4. Να αρχίσει εντατικότερα η ανακύκλωση, η χωριστή συλλογή και η επεξεργασία των οργανικών και η
επεξεργασία των σύμμεικτων, να γίνει άμεσα η μελέτη αναθεωρήσεις της ΟΕΔΑ, όπως προβλέπεται
από τον ΠΕΣΔΑ, προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον, η οικονομία και η υγεία των κατοίκων
του νησιού, για την αποφυγή δημιουργίας «χωματερών» που θα πολλαπλασιάζουν τα σημερινά
αδιέξοδα και θα απειλούν τους κατοίκους του νησιού με υπέρογκες επιβαρύνσεις των δημοτικών
τελών και των προστίμων και με περιβαλλοντικές επιπτώσεις
5. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς των δεμάτων (έντυπα αναγνώρισης,
ζυγολόγια κλπ) και να τα υποβάλλουν όταν ζητηθούν από κάθε αρμόδια υπηρεσία.
6. Ο Φορέας Διαχείρισης του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας οφείλει:
6.1. Να ελέγχει δειγματοληπτικά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των δεμάτων υπολείμματος
που μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας, ώστε να είναι αποδεκτά σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ΑΕΠΟ του θέματος και στις τροποποιήσεις της, στην παρούσα και
σύμφωνα και την ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ, ως προς τα κριτήρια αποδοχής
και γενικότερα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
7. Εντός τεσσάρων μηνών να έχουν αποκαταστήσει τις ζημίες των υποδομών που καταστράφηκαν από
Σελίδα 5 από 8
την πυρκαγιά.
8. Εντός τεσσάρων μηνών ολοκλήρωσης της οδού πρόσβασης στο ΧΥΤΥ
9. Ο φορέας οφείλει να τηρεί, τα προβλεπόμενα της ΚΥΑ οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ
2992/Β’/19.09.2016).
10. Ο ΧΥΤΥ θα δέχεται αποκλειστικά και μόνο τα δεματοποιημένα υπολείμματα από τη μεταβατική
διαχείριση των ΑΣΑ της διαχειριστικής ενότητας Κέρκυρας, όπως αυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα
με την αρ. πρωτ. 9453/2-6-16 Απόφαση μας και την μελέτη που την συνοδεύει
11. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να ειδοποιεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως τις
Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της
οικείας Περιφέρειας, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση στην επιφάνεια του εδάφους ή
σε υπόγειο αποδέκτη, από τη λειτουργία του μεταβατικού σταδίου διαχείρισης. Εφόσον το επεισόδιο
ρύπανσης οφείλεται σε δυσλειτουργία της μονάδας επεξεργασίας ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του
έργου γνωστοποιεί στις υπηρεσίες αυτές τα επανορθωτικά μέτρα που προτίθεται να λάβει, καθώς και
το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους. Οι σχετικές εκθέσεις φυλάσσονται στο
αρχείο της εγκατάστασης και αποτελούν μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία, το ιστορικό λειτουργίας της.
12. Κάθε μήνα ο Φορέας λειτουργίας θα υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέσματα του προγράμματος
παρακολούθησης και φωτογραφική τεκμηρίωση της εξέλιξης των κυττάρων, προς τη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της
Π.Ι.Ν. και την αδειοδοτούσα αρχή.
13. Τα αριθμητικά στοιχεία των εισερχομένων ποσοτήτων, θα πρέπει να καταγράφονται και να
διατηρούνται σε βάση δεδομένων, άμεσα προσβάσιμη από Φορέα, Δήμο, Περιφέρεια, κλπ
14. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών,
εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα
καταπολέμησης παρασίτων. Το υιοθετούμενο πρόγραμμα να διαθέτει την έγγραφη έγκριση της
Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας.
15. Να ληφθούν μέτρα που να αποτρέπουν κινδύνους πυρκαγιάς.
16. Να εξασφαλίζεται επαρκής αντιπλημμυρική προστασία στους χώρους εναπόθεσης των δεμάτων.
17. Ο αρμόδιος φορέας υποχρεούται να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του χώρου εναπόθεσης προς
αποφυγή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
18. Η έγκριση δίνεται αποκλειστικά και μόνο για την παρέμβαση που αναφέρεται στο θέμα
απαγορευμένης της μεταβολής ή διεύρυνσης της χρήσης της έκτασης πέραν του εγκεκριμένου σκοπού
και παύει ή ανακαλείται σε περίπτωση που τελικά δεν ισχύει ή διαφοροποιηθεί αυτός και υπό την
προϋπόθεση πάντα, ότι κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης θα τηρηθούν και θα
εφαρμοστούν ταυτόχρονα όλα όσα ορίζονται και από τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες και Αρχές
αλλά και του παρόντες περιβαλλοντικούς όρους

 Β) Χρονικό διάστημα ισχύος των Περιβαλλοντικών Όρων

 Οι ανωτέρω περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για ένα χρόνο από την έκδοση τους με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Η παρούσα ισχύει με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στις εγκριθείσες
μελέτες ΜΠΕ και οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην παρούσα καθώς και την αρ. πρωτ.
9453/2-6-16 Απόφαση μας Ανανέωσης Τροποποίησης της ΑΕΠΟ ΟΕΔΑ Κεντρικής Κέρκυρας στη θέση
Ακροκέφαλος Τεμπλονίου και ότι δε θα επέλθει εν τω μεταξύ καμία μεταβολή των δεδομένων βάσει
των οποίων εκδίδεται αυτή η απόφαση και δε θα προκύψουν επιφυλάξεις από συναρμόδιους φορείς
κατά την διάρκεια υλοποίησης και λειτουργίας του έργου
- Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτατες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά
προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που
δεν έχουν προβλεφθεί από την ΑΕΠΟ και τις τροποποιήσεις της και τις μελέτες που τις συνοδεύουν
μπορεί να επιβληθούν πρόσθετοι όροι ή να τροποιηθεί η παρούσα, όπως προβλέπεται στην παρ.9 του
Σελίδα 6 από 8
αρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 6 του Ν. 4014/11, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων
ή τελών κατά την έννοια της παρ. 1 του Αρ. 17 του Ν.4014/11
- Εγκαίρως πριν τη λήξη της παρούσας απόφασης και εφόσον ο φορέας του έργου επιθυμεί τη συνέχιση
της λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με αίτησή του προς την αρμόδια για την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων Υπηρεσία, προκειμένου για την ανανέωση της παρούσας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας & την εφαρμογή επιπλέον των όρων του Κεφ. Δ

 Γ) Άρση Ισχύος της Παρούσης Απόφασης

 - Είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά τη λειτουργία του έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το

περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να επιβληθούν πρόσθετοι Περιβαλλοντικοί Όροι,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ που κατατέθηκε και
συνοδεύει την παρούσα και με τους περιβαλλοντικούς όρους, τα μέτρα και τους περιορισμούς της
παρούσας, είναι δυνατή μόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνον ύστερα από σχετική έγκριση της Διεύθυνσής μας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση απαιτείται τροποποίηση της παρούσας Απόφασης ή νέα Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων.
- Σε περίπτωση που δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή στην
περίπτωση που παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν παραβλεφθεί από την
παρούσα απόφαση και τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), επιβάλλονται
πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή μεταβάλλονται οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας Απόφασης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας .
- Η μη υλοποίηση Όρου ή Όρων της παρούσης απόφασης, έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικών
(πρόστιμα) και ποινικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 του Ν.1650/86 και το άρθρο 30 του
Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002.

 Δ) Διαθεσιμότητα της Μελέτης-Απόφασης

 Η παρούσα Απόφαση, καθώς και η σχετική ΜΠΕ με τα συμπληρωματικά της στοιχεία, θα πρέπει σε κάθε

έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας της μονάδας και να επιδεικνύονται στους αρμόδιους σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.

 Ε) Έλεγχος Τήρησης και Εφαρμογής των Περιβαλλοντικών Όρων

 -Ο έλεγχος της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της παρούσας Απόφασης γίνεται σύμφωνα με το

Αρ. 20 του Ν. 4014/11 (σχετ. 8).
-Η παρούσα απόφαση δεν ενέχει θέση νομιμοποίησης τυχόν αυθαιρέτων κτιριακών εγκαταστάσεων της
μονάδας, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών.
Εφόσον η αυθαιρεσία εμπεριέχει και περιβαλλοντική παράβαση, μπορεί επιπλέον να προωθηθεί
τροποποίηση της παρούσας πράξης και, αν κριθεί απαραίτητο, να κινηθεί η διαδικασία που
προβλέπεται στα άρθρα 28, 29 και 30 του κεφαλαίου Ζ «Κυρώσεις και Αστική Ευθύνη» του
Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 και ισχύει σήμερα.
-Η επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση της παρούσας απόφασης, γίνεται με την ανάρτηση της στον
ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 19α του Ν. 4014/11 καθώς και στη ΚΥΑ με αριθμ. 21398/12(ΦΕΚ 1470/Β/2012).
-Κατά της παρούσης Απόφασης, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του Νόμου 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.
Σελίδα 7 από 8

Ζ) Κατά τα λοιπά, ισχύουν η με αρ.πρωτ.7293/9-8-1999 Απόφαση Γ.Γ.ΠΙΝ Ιονίου που αφορά την έγκριση ΑΕΠΟ για
την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Νότιας
Κέρκυρας στη θέση «Μισοραχία», Δήμου Λευκιμμαίων και η με αρ.πρωτ.1411/22-7-2010 ΑΕΠΟ Γ.Γ.ΓΠΙΝ»
και της με αρ. πρωτ.18097/14-09-2017 ΑΕΠΟ Α.Δ.Π.Δ.Ε.ΙΟΝΙΟΥ,

Holidays in Corfu

Αναζήτηση

Η έρευνα λειτουργεί σε λέξεις 4 γραμμάτων και άνω, εάν επιθυμείτε κάποια συντόμευση (πχ ΕΟΤ), γράψτε μια από τις λέξεις ολόκληρη (πχ οργανισμός).

Στοιχεία Ομοσπονδίας

 

 Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας

Ιακώβου Πολυλά & Ντίνου Θεοτόκη 2Α
49100 Κέρκυρα
Τηλ. 2661026133 Fax. 2661023403
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.